Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Cosmetic Art Company en een client waarop Cosmetic Art Company deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkers van Cosmetic Art Company zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Cosmetic Art Company zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medwerkers van Cosmetic Art Company zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. Bij behandelingen boven de €100 word voorafgaande aan de afspraak 10% van het totaalbedrag van de behandeling als aanbetaling in rekening gebracht. Deze wordt uiteraard verrekend met de resterende kosten.
2. De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48-uur voorafgaande aan de afspraak aan Cosmetic Art Company te melden.
3. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Cosmetic Art Company 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
4. Indien de klant helemaal niet op komt dagen is Cosmetic Art Company genoodzaakt 100% van het bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
5. Indien de klant later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt (tot 15 minuten) wordt de behandeling ingekort.
6. Na 15 minuten is het niet meer mogelijk om de behandeling uit te voeren. Cosmetic Art Company is hierdoor genoodzaakt 100% van het bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De Cosmetic Art Company zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling
1. Cosmetic Art Company vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon. 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of overschrijving te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6. Aansprakelijkheid
1. Cosmetic Art Company is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Cosmetic Art Company is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Cosmetic Art Company is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Cosmetic Art Company.
2. Cosmetic Art Company moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Cosmetic Art Company de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Cosmetic Art Company het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Cosmetic Art Company en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie
1. Cosmetic Art Company geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Cosmetic Art Company.
3. De medewerker van Cosmetic Art Company zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Cosmetic Art Company is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

11. Beschadiging en/of diefstal
1. Cosmetic Art Company heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Cosmetic Art Company meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Cosmetic Art Company het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Cosmetic Art Company wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Cosmetic Art Company en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Cosmetic Art Company en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.